هەواڵی کریپتۆ و کارەکانمان، بیروڕا و شیکار

هەفتانەی خواڕیزمی ژمارە ٢١: هەواڵی کریپتۆ و بلۆکچەین

هەفتانەی خواڕیزمی ژمارە ٢١: هەواڵی کریپتۆ و بلۆکچەین

berfanbarê 2, 2023
هەفتەنامەی خواریزمی ژمارە ٢٠: هەواڵی هەفتانەی کریپتۆ و بلۆکچەین

هەفتەنامەی خواریزمی ژمارە ٢٠: هەواڵی هەفتانەی کریپتۆ و بلۆکچەین

sermawezê 26, 2023
هەفتەنامەی خواریزمی ژمارە ١٩: هەواڵی هەفتانەی کریپتۆ و بلۆکچەین

هەفتەنامەی خواریزمی ژمارە ١٩: هەواڵی هەفتانەی کریپتۆ و بلۆکچەین

sermawezê 19, 2023
هەفتەنامەی خواریزمی ژمارە ١٨: هەواڵی هەفتانەی کریپتۆ و بلۆکچەین

هەفتەنامەی خواریزمی ژمارە ١٨: هەواڵی هەفتانەی کریپتۆ و بلۆکچەین

sermawezê 12, 2023
هەفتەنامەی خواریزمی ژمارە ١٧: هەواڵی هەفتانەی کریپتۆ و بلۆکچەین

هەفتەنامەی خواریزمی ژمارە ١٧: هەواڵی هەفتانەی کریپتۆ و بلۆکچەین

sermawezê 2, 2023
هەفتەنامەی خواریزمی ژمارە ١٦: هەواڵی هەفتانەی کریپتۆ و بلۆکچەین

هەفتەنامەی خواریزمی ژمارە ١٦: هەواڵی هەفتانەی کریپتۆ و بلۆکچەین

kewçêrê 26, 2023
هەفتەنامەی خواریزمی ژمارە ١٥: هەواڵی هەفتانەی کریپتۆ و بلۆکچەین

هەفتەنامەی خواریزمی ژمارە ١٥: هەواڵی هەفتانەی کریپتۆ و بلۆکچەین

kewçêrê 22, 2023
هەفتەنامەی خواریزمی ژمارە ١٤: هەواڵی هەفتانەی کریپتۆ و بلۆکچەین

هەفتەنامەی خواریزمی ژمارە ١٤: هەواڵی هەفتانەی کریپتۆ و بلۆکچەین

kewçêrê 9, 2023
پێنج ڕیگا بۆ کرینی USDT لە کوردستان

پێنج ڕیگا بۆ کرینی USDT لە کوردستان

kewçêrê 5, 2023